<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

Copyright @ Select-themes

Follow us

s
<Festival - Overview/>

Regulamin

§1.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Fundacja ANTYRAMA z siedzibą w Katowicach (40-032) przy pl. Sejmu Śląskiego 2 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000641145, NIP: 6272748891, Regon: 366330604 (zwana dalej “Organizatorem”) jest organizatorem wydarzenia A<FESTIVAL 2019 (zwanego dalej “Festiwalem”).
 2. Festiwal odbędzie się w dniach od 23. do 27. października 2019 roku w Katowicach w miejscach wybranych przez Organizatora.
 3. Regulamin A<FESTIVAL 2019 (zwany dalej “Regulaminem”), określa zasady organizacji, uczestnictwa i rejestracji na Festiwal.
 4. Współorganizatorami Festiwalu są:
  1. Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-032) przy pl. Sejmu Śląskiego 2 (zwana dalej “KMO”);
  2. Stowarzyszenie pfee z siedzibą w Katowicach (40-010) przy ul. Warszawskiej 37 (zwane dalej “pfee”).
 5. Poprzez Uczestnika Festiwalu (zwanego dalej “Uczestnikiem”) rozumie się wszystkie osoby zarejestrowane na Festiwal oraz osoby uczestniczące w Festiwalu bez uprzedniej rejestracji.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Uczestnikami Festiwalu a Organizatorem, dotyczącą udziału w Festiwalu. Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznać się z Regulaminem. 
 7. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Uczestników Festiwalu.
§2.  IDEA FESTIWALU
 1. Festiwal ma nadany podtytuł brzmiący: “festiwal twórców przestrzeni miejskiej”.
 2. Festiwal jest międzynarodowym festiwalem miejskim, którego celem jest poszerzenie wiedzy i inicjowanie nowych rozwiązań projektowych, zarządczych i społecznych na temat rokrocznie wybieranego zagadnienia dotyczącego miasta. W ramach Festiwalu, poprzez innowacyjne metody badawcze, edukację mieszkańców, integrację środowisk miejskich z całej Polski i eksperymenty przestrzenno-społeczne, wdrażane są nowe innowacyjne rozwiązania. 
 3. Na program Festiwalu składają się: warsztaty projektowe, warsztaty badawcze, spotkania, wykłady, wystawy, koncerty, targi, akcje miejskie i wycieczki.
 4. Za treść i formułę Festiwalu pełną odpowiedzialność ponosi Organizator.
§3. UCZESTNICTWO W FESTIWALU
 1. W Festiwalu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane szeroko definiowaną tematyką miejską.
 2. Festiwal w szczególności skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków miejskich (tj. architektura, urbanistyka, architektura wnętrz, design, sztuka użytkowa, socjologii, kulturoznawstwo, scenografia, grafika, intermedia, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu), urzędników, artystów, aktywistów miejskich i mieszkańców regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 3. Na Festiwal możliwa jest dobrowolna, nieobowiązkowa rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.afestival.pl
 4. Rejestracja na Festiwal jest niezbędna do realizacji czynności związanych z wypełnieniem przez Organizatora wszystkich usług świadczonych na rzecz Uczestnika Festiwalu.
 5. Każda osoba może dokonać czynności rejestracji na Festiwal 1 (słownie: jeden raz).
 6. Rejestracja podzielona została na 3 (słownie: trzy) tury, które różnią się od siebie realizowanymi usługami świadczonymi na rzecz Uczestnika Festiwalu. 
 7. W ramach rejestracji odbędą się następujące tury:
  1. Rejestracja “EARLY” (zwana dalej “EARLY”) odbywa się w dniach od 01. do 28. lipca 2019 roku lub do wyczerpania puli biletów EARLY,
  2. Rejestracja “REGULAR” (zwana dalej “REGULAR”) odbywa się w dniach od 29. lipca do 22. września 2019 roku lub do wyczerpania puli biletów REGULAR, 
  3. Rejestracja “LATE” (zwana dalej “LATE”) odbywa się w dniach od 23. września do 27. października 2019 roku. 
 8. W ramach rejestracji na Festiwal będą zbierane następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  2. adres e-mail;
  3. miejsce zamieszkania.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności Fundacji ANTYRAMA znajdują się w pozycji: “Polityka prywatności Fundacji ANTYRAMA”.
 10. Rejestracja na Festiwal nie daje możliwości udziału w wydarzeniach:
  1. A<24;
  2. info:lab | Big data;
  3. info:lab | Coding music;
  4. info:lab | Infographics;
  5. miejskie eksplorowanie;
  6. wycieczki.
 11. Na powyżej wymienione pozycje obowiązuje oddzielna rejestracja, która opisana jest w przypisach uregulowanych niniejszymi pozycjami:
  1. Regulamin A<24;
  2. Regulamin info:lab | Big data;
  3. Regulamin info:lab | Coding music;
  4. Regulamin info:lab | Infographics.
  5. Regulamin spacerów i wycieczek.
§4. TERMINARZ

Ustala się następujące terminy związane z Festiwalem:

 1. 01.07 – 28.07.2019 – rejestracja “EARLY”;
 2. 29.07 – 22.09.2019 – rejestracja “REGULAR”;
 3. 22.09 – 22.11.2019 – rejestracja “LATE”
 4. 23.10 – 27.10.2019 – A<FESTIVAL 2019.

 

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez  Fundację ANTYRAMA znajdują się w pozycji: “Polityka prywatności Fundacji ANTYRAMA”.

§6. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
 1. Uczestnik biorący udział w Festiwalu zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów stworzonych przez Uczestnika w ramach Festiwalu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w zakresie: 
  1. prawa do utrwalania na płytach DVD i w pamięci komputera lub na taśmie filmowej, zwielokrotniania wszelkimi technikami w tym na płytach DVD i taśmie filmowej, wprowadzania do obrotu, publicznego wystawiania, wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania,
  2. prawa do powielania utworu wszelkimi technikami, w tym techniką druku, kserograficzną, sitodruku, techniką światłoczułą, techniką zapisy magnetycznego i cyfrowego, w tym na płytach CD, DVD i BR w całości lub w części, bezpłatnego rozpowszechnia, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii, 
  3. prawa do publicznej prezentacji utworu całościowego lub częściowego, w tym poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, w tym nadawanie naziemne i satelitarne, w szczególności z okazji targów lub wystaw a także na stronie internetowej Organizatora, 
  4. prawa do korzystania i rozporządzania opracowaniami utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego),
  5. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w sieciach teleinformatycznych publicznych i prywatnych.
 2. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw o których mowa powyżej.
 3. W celu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, Uczestnik zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia w tym zakresie na żądanie Organizatora.
§7. ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów tur rejestracji na Festiwal.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji na Festiwal bez podania powodu.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Do wszystkich sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przypisy uregulowane niniejszymi pozycjami:
  1. Regulamin A<24;
  2. Regulamin info:lab | Big data;
  3. Regulamin info:lab | Coding music;
  4. Regulamin info:lab | Infographics;
  5. Regulamin spacerów i wycieczek.
 2. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku poprzez nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku i wypowiedzi.
 3. Organizator ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie po jego opublikowaniu.