<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt

Privacy Policy

Polityka prywatności Fundacji ANTYRAMA

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności Fundacji ANTYRAMA (zwana dalej “Polityką prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych poprzez strony internetowe: www.antyrama.org, www.afestival.pl, (zwane dalej łącznie “Stronami”, a każda z osobno “Stroną”) oraz danych osobowych osobowych uczestników wydarzeń związanych z działaniami statutowymi (zwanymi dalej “Działaniami statutowymi”) świadczonymi przez Fundację ANTYRAMA (zwanej dalej “Fundacją”) z siedzibą przy pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, o numerze NIP: 6272748891, która jest ich administratorem w rozumieniu odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej “Rozporządzeniem”).  

2.  ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Fundacja ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach Stron i uczestnikach Działań statutowych do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na  ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam użytkownik Stron lub uczestnik Działań statutowych, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).
 2. Fundacja przetwarza dane osobowe:
  1. w celu świadczenia usług za pośrednictwem Stron, w tym rejestracji na wydarzenia, świadczenia usługi newsletter, na podstawie dobrowolnej, możliwej do odwołania w każdym czasie zgody, do czasu jej wycofania, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
  2. w celu realizacji umów, których stroną są osoby, których dane dotyczą, w tym uczestnicy Działań statutowych i kontrahenci Fundacji, przez okres realizacji tych umów, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
  3. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym związanych z rozliczeniami, ich księgowaniem i rozliczeniem z organami podatkowymi, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;
  4. w celu prowadzenia komunikacji za pośrednictwem wszelkich kanałów komunikacji z Fundacją, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych, przez okres 10 lat od dnia zakończenia komunikacji, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w celu realizacji usprawiedliwionego interesu Fundacji, o którym mowa powyżej;
  5. w celu dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi z działalnością Fundacji, do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia tych roszczeń, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w celu realizacji usprawiedliwionego interesu Fundacji, o którym mowa powyżej;
  6. w celu zarządzania Stronami, w tym prowadzenia statystyk dla Stron i prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem Stron i portali powiązanych ze Stronami, przez okres 10 lat od dnia zebrania tych danych, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w celu realizacji usprawiedliwionego interesu Fundacji, o którym mowa powyżej.
 3. Podanie danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie jest konieczne dla realizacji przez Fundację obowiązków wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolne lecz może być konieczne dla realizacji celu, dla którego dane są zbierane.
 4. Fundacja dla realizacji usług za pośrednictwem Stron oraz wydarzeń związanych z Działaniami statutowymi zbiera następujące dane:
  1. imię i nazwisko (i/lub nazwa działalności gospodarczej);
  2. adres zamieszkania;
  3. adres do korespondencji;
  4. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL);
  5. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego;
  6. numer konta;
  7. data urodzenia;
  8. numer telefonu;
  9. adres e-mail;
  10. obecna lub ukończona uczelnia wyższa;
 5. Zakres zbieranych danych różni się w zależności od usługi na Stronie oraz wydarzenia związanego z Działaniami statutowymi.
 6. Podczas korzystania ze Stron system wykorzystywany przez Fundację danych automatycznie pobiera adresy IP, które zapisywane  są w dzienniku logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych.
 7. Fundacja zbiera dane do analizowania i generowania statystyk Stron poprzez Google Analytics. Narzędzie to pozwala Fundacji na analizowanie liczby i jakości odwiedzin Stron, a także podstawowych informacji o użytkowniku (m.in. wiek, płeć, miejsce zamieszkania) i jego zachowaniach. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Strony.

3.  NEWSLETTER

 1. “Newsletter Fundacji ANTYRAMA” jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go użytkowników informacji o bieżącej działalności Fundacji. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail, co najmniej raz w miesiącu, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Aby zasubkrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na Stronach oraz wyrazić zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
 3. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysyłany został newsletter. Po kliknięciu w link adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera, a jego dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z subskrybcją newslettera jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.
 5. Dane użytkownika korzystającego z newslettera przetwarzane są do czasu wycofania przez niego zgody na ich przetwarzanie.

4.  WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Fundacja zapewnia osobom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe możliwość realizacji uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. otrzymania potwierdzenia w jaki sposób dane są przetwarzane przez Fundację;
  3. sprostowania danych;
  4. usunięcia danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. ograniczenia przetwarzania danych;
  7. wniesienia sprzeciwu;
  8. cofnięcia zgody do przetwarzania danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej cofnięciem;
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi wsparcia, w tym usługi prawne, informatyczne, księgowe i pocztowe.

5.  PLIKI COOKIES

 1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika strony internetowej (komputer, telefon, tablet), a następnie podczas kolejnych wizyt, pobierane z niego, zbierające informacje – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika na Stronie i dokonywanych przez niego czynności.
 2. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. własne: cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika Stron do czasu wylogowaniu (opuszczenia Strony). Blokada plików cookies sesyjnych przez Użytkownika Strony nie wpłynie na funkcjonowanie Strony, ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych jego elementów.
  2. podmiotów trzecich: cookies statystyczne – pliki zapisywane w celu zapisania informacji o pierwszej lub ostatniej wizycie na Stronie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których Użytkownik trafił na Stronę. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony. Są to pliki Google Inc. (szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/). Blokada plików cookies statystycznych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Strony. Czas przechowywania plików cookies jest wskazany pod wyżej wymienionym linkiem.
 3. W oparciu o cookies Fundacja w sposób zautomatyzowany podejmuje decyzje, w tym o profilowaniu. Fundacja wykorzystuje tzw. cookies statystyczne m.in. w związku z kierowaniem do użytkowników reklamy na portalach takich jak Facebook, w tym reklamy behawioralnej.
 4. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym i Rozporządzeniem każdy użytkownik Strony ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu do plików cookies do swojego komputera lub urządzenia mobilnego poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Fundacja  zapewnia, że zbierane przez nią dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, które dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Fundacja zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Strony oraz Działań statutowych, służą do realizacji zadań statutowych Fundacji.
 3. Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane osobowe przekazywane ze Strony na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Fundacja zabezpiecza dane osobowe użytkowników Stron stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zaliczenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie ze Strony oraz uczestniczenie i kandydowanie do Działaniach statutowych oznacza akceptację postanowień niniejszej polityki i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.
 2. Fundacja ma prawo dokonywania zmian w niniejszej polityce i wykorzystywania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmian obowiązujących przepisów prawa. Zmiana niniejszej polityki i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na Stronie.
 3. Użytkownicy Stron i uczestnicy Działań statutowych, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Fundację polityki prywatności w zakresie ochrony prywatności w ramach Stron i Działań statutowych mogą się skontaktować z Fundacją.